ارائه مدل های گردش اطلاعات سازمانی

بر اساس بررسی ها و امکانسنجی های استقرار و همچنین شناختی که از نیازها و انتظارات کاربران و ذینفعان کلیدی سیستم بدست می آوریم، ضمن تبیین مدل کسب و کار سیستم، راهکار گردش اطلاعات سازمانی را مبتنی بر سیستم سازمان الکترونیک برید ارائه می نماییم.

 • تدوین فرآیندهای اجرایی مطلوب با در نظر گرفتن محدودیت های سازمانی
 • تدوین مدل کسب و کار سیستم متناسب نیازها و انتظارات کاربران کلیدی
 • ارائه به روش ها مبتنی بر تجربیات موفق گذشته

ارائه مدل و روش پیاده سازی سیستم

پس از تببین راهکار گردش اطلاعات سازمانی و مدل کسب و کار سیستم، انتخاب مدل اجرایی و روش های پیاده سازی سیستم مهم ترین عامل در تضمین موفقیت استقرار سیستم محسوب می گردد. ما متناسب وسعت سازمانی، پراکندگی جغرافیایی و محدودیت های سازمانی و فنی، همواره به دنبال ارائه بهترین راه حل برای پیاده سازی سیستم هستیم.

 • ارائه مدل راه اندازی سیستم مطابق با اولویت های سازمان
 • ارائه راهکار اجرایی جهت آموزش کاربران و افزایش مهارت های کاربری
 • تبیین نصب و پیکربندی سیستم بر اساس زیرساخت های ارتباطی و سخت افزاری سازمان
 • مشاوره فنی بمنظور نگهداری و بازیابی سریع و سهل اطلاعات
 • ارائه راهکار فنی بمنظور انتقال و تبدیل اطلاعات سیستم موجود

امکان سنجی

با بررسی و امکانسنجی استقرار سیستم قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه، علاوه با افزایش کیفیت و سرعت استقرار راهکار، امکان مدیریت بهتر ریسک ها و محدودیت ها پروژه را فراهم می نماییم.

 • مصاحبه با ذینفعان اصلی و کاربران کلیدی سازمان بمنظور بررسی نیازها و انتظارات در سطوح مختلف سازمانی.
 • بررسی وسعت سازمانی، پراکندگی جغرافیایی و زیرساخت های ارتباطی
 • بررسی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری
 • بررسی وضعیت سیستم موجود از منظر مدل کسب و کار و امکانسنجی تبدیل اطلاعات
 • شناسایی محدودیت ها و ریسک های احتمالی استقرار

انتقال تجربیات و مشاوره فنی

تجربه ی نصب و پیاده سازی سیستم در طیف وسیعی از سازمان های ایرانی با وسعت سازمانی و حجم اطلاعات مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ)، اندوخته ی ارزشمندی است که ما آن را به منظور همراهی و همدلی بیشتر با مشتریان خود، در قالب خدمات مشاوره فنی باشتراک می گذاریم.

  • مشاوره در حوزه تامین، نصب و پیکربندی زیرساخت های سخت افزاری.
  • مشاوره بمنظور پیاده سازی راهکارهای افزایش امنیت نگهداری و گردش اطلاعات سازمانی.
  • خدماتی مشاوره ای در حوزه بانک اطلاعاتی (Oracle, SQL Server)
  • ارائه راهکار جهت توسعه سیستمهای خاص منظوره مشتریان