پرونده پرسنلی

نرم‌افزار پرسنلی چیست و چه وظایفی دارد؟

مقدمه نگهداری از اطلاعات و سوابق کارکنان در یک سازمان، به‌عهدۀ نرم‌افزار پرسنلی است؛ شرکت‌های بزرگ و سازمان‌هایی که تعداد زیادی از کارکنان در آنها شاغل هستند، لزوم استفاده از نرم‌افزار پرسنلی را بیشتر درک می‌کنند. چرا که اهمیت مدیریت اطلاعات کارمندان و نگهداری از سوابق آنها، زمانی که قرار باشد در فرم‌ها و فرآیندهای…