کار های عقب مانده

۱۰ نکته مهم دربارۀ مدیریت وظایف در سازمان‌ها

مقدمه به فرآیندهای مربوط به سازمان‌دهی، اولویت‌بندی و اجرای کارها در یک سازمان، مدیریت وظایف (مدیریت کارها) می‌گویند؛ هرچه این فعالیت‌ها کارآمدتر و مؤثرتر صورت بگیرند، عملکرد سازمان در مدیریت وظایف مطلوب‌تر خواهد بود. مدیریت وظایف شامل تخصیص مسئولیت‌ها، تعیین زمان اتمام، نظارت بر پیشرفت و همچنین تأمین منابع مورد نیاز، برای اطمینان از تکمیل…