گزارش مالی

چرا گزارش‌های مالی حرفه‌ای، مهم‌ترین ابزار برای تصمیم‌گیری مدیران ارشد هستند؟

اطلاعات تصمیم‌ساز، اطلاعاتی هستند که توسط افراد شاغل در یک سازمان تهیه می‌شوند و در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار می‌گیرند تا مدیران بتوانند تصمیم‌های بهتری را اتخاذ کنند. با پیشرفتی که در عرصۀ ابزارهای ثبت‌وضبط اطلاعات مالی و اقتصادی به‌وجود آمده است، مدیران و کارشناسان امور مالی باید بتوانند بهینه‌ترین اطلاعات تصمیم‌ساز را طراحی…